• ระบบสารสนเทศพืชฝิ่น
  • ระบบสารสนเทศพืชกัญชา
  • ระบบสารสนเทศพืชกัญชง
  • ระบบสารสนเทศพืชกระท่อม
  • ระบบบริหารจัดการข้อมูลหมู่บ้านพืชเสพติด
  • ระบบแผนที่ติดตามสถานการณ์พืชเสพติด
  • ระบบรายงานและติดตามสถานการณ์พืชเสพติด
  • ระบบคลังแผนที่